اصفهان

خيابان شیخ مفید شرقی

مقابل مجتمع فرهنگی فدک

ساختمان پارسا - طبقه اول

 

تلفن : 6644584 - 0311

فاكس : 6644585 - 0311

پست الكترونيك : info@rasekhco.ir

 

 

Rasekh Consulting Engineers

شركت مهندسين مشاور راسخ

مدير عامل مهندس زماني

www . RasekhCO . ir